KUPUJ TANIEJ SUCHY LÓD - NAGRADZAMY TWOJE ZAKUPY

 

Kup w przeciągu:

16

[09.04,10.04]

a zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj

Dzisiaj nie wysyłamy.

Dzisiaj już nie wysyłamy. Zamówienie zostanie wysłane następnego dnia roboczego lub w określonym przez Ciebie terminie.

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin opisuje zasady korzystania z serwisu internetowego DRY ICE ZONE prowadzonego w domenie www.suchylod.net.pl., w tym warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym DRY ICE ZONE dostępnym w tym serwisie.

Dane Usługodawcy/Sprzedawcy:

 • sklep internetowy DRY ICE ZONE działający pod adresem www.suchylod.net.pl administrowany jest przez DRY ICE ZONE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Andrzeja Struga 78, 90-557 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000473831, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 130.000,00 złotych (w pełni opłacony), NIP 5342492983, REGON 146847275;
 • sklep stacjonarny i magazyn do odbioru osobistego zamówionych Produktów znajduje się w Raszynie przy ul. Słowikowskiego 41A; ul. Struga 78, 90-557 Łódź, ul. Narwicka 2G, 80-557 Gdańsk

dane kontaktowe:

 • Telefon:+48-22-461-0500
 • Fax:+48-22-203-5933
 • E-mail: biuro@dryicezone.pl

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poszczególne użyte w nim terminy będą miały znacznie podane poniżej:

 • Usługodawca/Sprzedawca/Administrator danych osobowych - DRY ICE ZONE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Struga 78, 90-557 Łódź,
 • Serwis – serwis internetowy, tj. ogół funkcjonalności udostępnionych pod adresem www.suchylod.net.pl
 • Sklep – wyodrębniona część Serwisu, za pośrednictwem którego Sprzedawca udostępnia w celu sprzedaży Produkty znajdujące się w jego ofercie,
 • Użytkownik - każdy, kto korzysta z Serwisu,
 • Kupujący – osoba fizyczna (pełnoletnia i mającą pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które zawarły lub zamierzają zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą,
 • Konsument – Kupujący dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą,
 • Produkty – wszystkie produkty oferowane do nabycia w Sklepie, w szczególności Suchy lód w różnej postaci i o różnym przeznaczeniu,
 • Suchy lód - zestalony dwutlenek węgla o temperaturze -78,5°C, podlegający sublimacji w formę gazową (bezpośrednie przejście z fazy stałej w gazową z pominięciem fazy ciekłej), umożliwiający liczne zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez Sprzedawcę w Serwisie,
 • Umowa sprzedaży – zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego dotycząca Produktów oferowanych w Sklepie,
 • Umowa o świadczenie usług – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Konto – zbiór danych przechowywanych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący zarejestrowanego Użytkownika oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży, z wykorzystaniem którego może składać nowe zamówienia,
 • Hasło – ustalany przez Użytkownika przy rejestracji ciąg znaków alfanumerycznych, potrzebny do autoryzacji przy uzyskiwaniu dostępu do założonego Konta,
 • Koszyk - element Sklepu, za pomocą którego Kupujący precyzuje szczegóły zakupu, takie jak liczba zakupionych Produktów, sposób płatności, sposób dostawy, itp.,
 • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu oraz zasady dokonywania zakupów w Sklepie,
 • Newsletterbezpłatna informacja dotycząca działalności Sprzedawcy zawierająca materiały handlowe, przesyłana Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej po wyrażeniu wcześniejszej zgody.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystanie z Serwisu oraz rejestracja w Sklepie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

Przeglądanie treści zawartych w Serwisie jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami Użytkownika wobec Usługodawcy.

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, (Mozilla FireFox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższe), dostęp do sieci Internet oraz odblokowanie w przeglądarce Użytkownika możliwości zapisywania plików cookies oraz obsługi JavaScript..

Usługodawca oferuje Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu możliwość korzystania z następujących usług:

 • przeglądanie treści Serwisu,
 • otrzymywanie Newslettera,
 • dokonywanie zakupu w Sklepie, w tym za pomocą zarejestrowanego Konta.

Zawartość strony www.suchylod.net, w tym zamieszczone treści, logotypy, nazwy handlowe lub znaki towarowe stanowią własność Sprzedawcy i są prawnie chronione. Użytkownik ma prawo korzystania z nich jedynie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w zakresie własnego użytku osobistego.

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
 • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy.

Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności szyfrowanie SSL, hasła dostępu, inne. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do jego danych osobowych przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne (np. programy antywirusowe lub chroniące identyfikację użytkownika w sieci Internet), a także nie udostępniać loginu i hasła do Konta w Sklepie.

 

REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

Rejestracja Użytkownika polega na wypełnieniu formularza udostępnionego w Serwisie w celu utworzenie indywidualnego Konta.

Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi dostęp do dodatkowych funkcjonalności Serwisu, w szczególności:

 • bezpośrednie dokonywanie zamówienia w Sklepie,
 • zamieszczanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy,
 • tworzenie listy zakupów,
 • przeglądanie historii zamówień,
 • przeglądanie przydzielonych kodów rabatowych.

Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.

Założenie konta wymaga:

 • podania przez Użytkownika jego danych identyfikujących, adresu e-mail, adresu do wysyłki, numeru telefonu, numeru NIP i nazwy firmy - w przypadku Użytkownika niebędącego Konsumentem,
 • zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności.

Po dokonaniu Rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces Rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

Z chwilą ukończenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania oświadczenia przez Usługodawcę.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail biuro@dryicezone.pl, listownie na adres Dry Ice Zone Sp. z o.o., ul. Słowikowskiego 41A, 05-090 Raszyn.

Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

Użytkownik nie wykazuje aktywności w Serwisie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 3 lat od ostatniej aktywności, działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, narusza prawa osób trzecich lub postanowienia Regulaminu, podane przez Użytkownika dane budzą uzasadnione wątpliwość Usługodawcy co do ich poprawności lub prawdziwości, a poprawności tych danych nie dało się zweryfikować w drodze kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem podanych przez niego sposobów kontaktu.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany przez Użytkownika adres e-mail.

Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w pkt 9 wynosi 14 dni.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży.

W przypadku rozwiązania umowy Konto zostaje trwale usunięte. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności. Możliwa jest ponowna rejestracja przez Użytkownika.

 

DOKONYWANIE ZAKUPÓW

Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

Kupujący składa Zamówienie korzystając z Koszyka, postępując zgodnie ze wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania zamówienia.

Kupujący może dokonywać zakupu Produktów w Sklepie:

 • po uprzednim lub przy jednoczesnym założeniu Konta (patrz rozdział REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA),
 • za pośrednictwem formularza zamówienia, bez konieczności zarejestrowania się w Serwisie i założenia Konta (formuła „bez rejestracji”).

Uzupełnienie danych w formularzu zamówienia jest dobrowolne i bezpłatne dla Kupującego, przy czym jego brak uniemożliwia dokonanie zakupu.

Złożenie zamówienia bez rejestracji wymaga:

 • podania przez Kupującego jego danych identyfikujących, adresu e-mail, adresu do wysyłki, numeru telefonu, numeru NIP i nazwy firmy - w przypadku Kupującego niebędącego Konsumentem,
 • zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności,
 • potwierdzenie zapoznania się z Regułami oraz zasadami bezpiecznego postępowania z Suchym lodem oraz dokonywania zakupu przez osobę pełnoletnią,
 • potwierdzenie zapoznania się z informacją, iż w przypadku zakupu Suchego lodu Konsumentowi nie przysługuje praw odstąpienia od umowy w (patrz rozdział ODSTĄPIENIE OD UMOWY).

Składając zamówienie Kupujący dokonuje:

 • wyboru zamawianych Produktów,
 • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy,
 • wyboru sposobu uregulowania płatności,
 • podania danych niezbędnych do wystawienia faktury (jeżeli Kupujący zaznaczy opcję wystawienia faktury).

Wypełnienie formularza zamówienia jest złożoną Sprzedawcy przez Kupującego ofertą zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.

Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany adres poczty elektronicznej Kupującego wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia wraz z numerem zamówienia.

Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia Sprzedawcy przyjęcia zamówienia do realizacji.

Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego, adres email i adres dostawy.

O niedostępności całości lub części Produktów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia, a także wydłużeniu czasu dostawy, Kupujący jest informowany przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail lub telefonicznie. Kupujący podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja lub odstąpienie od umowy w całości). W przypadku anulowania zamówienia (odstąpienia od umowy), jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca niezwłocznie zwraca Kupującemu zapłaconą kwotę.

 

PŁATNOŚĆ ZA PRODUKTY

Informacje o cenie danego Produktu podane są w Sklepie oraz w formularzu zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto, tzn. zawierają należny podatek VAT.

Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją Kupującego przekazaną w zamówieniu.

Kupujący może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:

 • gotówką (przy odbiorze osobistym lub wysyłce za pobraniem),
 • poprzez przelew tradycyjny,
 • poprzez przelew on-line dokonywany za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego obsługującego płatności elektroniczne.

W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności na konto Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prawo odmowy realizacji zamówienia ,,za pobraniem’’, które obejmuje Produkty o znacznej wartości. Kupujący jest o tym informowany przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail. Jeżeli Kupujący nie wybierze innego sposobu płatności lub odbioru osobistego, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży.

W przypadku niedokonania płatności przez Kupującego, Sprzedawca wyznacza Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności informuje o nim Kupującego za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w dodatkowym terminie, o którym mowa powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, o czym poinformuje Kupującego za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

DOSTAWA

Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

Sprzedawca informuje Kupującego o wysokości opłat za dostawę po umieszczeniu przez Kupującego wybranych Produktów w Koszyku. Koszty dostawy są również podane w Cenniku zamieszczonym w Serwisie w zakładce ,,Czas i koszty dostawy’’.

W opisie każdego Produktu oraz w trakcie finalizowania procesu zamówienia wskazane są informacje o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy. Po wybraniu opcji płatności Kupujący zaznacza w kalendarzu datę dostawy. Sprzedawca zapewnia możliwość kontaktu z działem Obsługi Klienta Sklepu, który pomoże Kupującemu w wyborze sposobu dostawy odpowiedniego do podanej przez niego daty dostawy.

Dostarczaniem zamówień na terenie Warszawy zajmuje się firma kurierska RCS. Dostarczaniem zamówień do innych miejscowości zajmuje się firma kurierska wybrana przez Sprzedawcę.

Chwilą wydania towaru jest moment odebrania Produktu z magazynu Sprzedawcy lub od pracownika firmy kurierskiej, której powierzono jego dostawę. Wysyłając towar Sprzedawca zapewni sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy w szczególności zapewniający jej nienaruszalność.

Z uwagi na konieczność zachowania odpowiednich środków ostrożności w obchodzeniu się z zakupionym Produktem (Suchy lód), potwierdzenie odbioru zamówienia wymaga podpisu osoby pełnoletniej. W trosce o dobro Kupujących, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji przez pracownika Sprzedawcy lub firmy kurierskiej na podstawie dokumentów osoby odbierającej przesyłkę zgodności jego danych z podanymi w zamówieniu oraz wieku Kupującego.

Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika firmy kurierskiej spisania właściwego protokołu. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

W przypadku wybrania opcji ,,Dostawa w sobotę’’ za pośrednictwem firmy kurierskiej, warunki i zasady realizacji tej usługi, a także sposób jej reklamacji określone są w regulaminie świadczenia usług przez firmę kurierską.

W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik firmy kurierskiej podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia innej godziny, w której Kupujący będzie obecny. Z uwagi na charakter zakupionego Produktu (Suchy lód podlegający sublimacji), w przypadku zwrotnego odesłania przez dostawcę zamówionego Produktu do Sprzedawcy, Kupujący zostanie obciążony kosztami wynikającymi z nie odebrania przesyłki. Nie wyłącza to prawa Konsumenta do reklamowania usługi.

Z chwilą wydania Produktu na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny odstąpienia, w terminie 14 dni od dnia odebrania Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze oświadczenia przesłanego na adres Sprzedawcy pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w Serwisie w zakładce ,,Regulamin’’ lub ,,Zwroty i reklamacje’’. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza za pomocą poczty elektronicznej otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, termin na odesłanie Produktu oraz konieczność poniesienia przez Kupującego bezpośrednich kosztów zwrotu, a także termin i sposób zwrotu przez Sprzedawcę dokonanej płatności za Produkt.

Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu do Konsumenta.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który zakupił Produkty postaci Suchego lodu. Podstawą wyłączenia w stosunku do tych Produktów prawa do odstąpienia od umowy jest art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Suchy lód podlega sublimacji, w związku z czym naturalnym procesem jest jego ubytek, a w konsekwencji krótki czas przydatności do użycia. Sprzedawca wysyłając produkt bierze pod uwagę podany przez Kupującego termin dostawy oraz czas dostawy wybranym sposobem i wysyła produkty, tak aby zminimalizować ubytek Suchego lodu. W opisie każdego Produktu Sprzedawca określa wielkość ubytku w przedziale czasowym.

W treści oferty Sprzedawca informuje o braku możliwości odstąpienia od umowy. Konsument podejmuje decyzję o zakupie Suchego lodu, co do którego prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone, po zapoznaniu się z tą informacją poprzez oznaczenie odpowiedniego pola przed sfinalizowaniem procesu zamówienia.

 

REKLAMACJE PRODUKTÓW

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty bez wad.

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych wart. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Kupujących nie będących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.

Reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@dryicezone.pl lub listownie na adres Dry Ice Zone Sp. z o.o., w Raszynie, ul. Słowikowskiego 41A, 05-090 Raszyn.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko Kupującego,
 • numer Zamówienia i datę zakupu,
 • opis wady Produkty, ewentualnie zdjęcia zaistniałych uszkodzeń.

Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając informację o sposobie jej rozpatrzenia na adres e-mail Kupującego. W przypadku gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Sprzedawca niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupionych Produktów, Konsument może:

 • zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 • skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (szczegółowe informacje umieszczone są na stronie http://www.uokik.gov.pl.),
 • skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA SERWISU

Użytkownik może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Serwisu (reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną).

Reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@dryicezone.pl lub listownie na adres Dry Ice Zone Sp. z o.o., w Łodzi, ul. Struga 78, 90-557 Łódź.

Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz wskazanie danych Użytkownika.

Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając informację o sposobie jej rozpatrzenia na adres e-mail Użytkownika. W przypadku gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Sprzedawca niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących działania Serwisu, Konsument może:

 • zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej Umowy,
 • skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (szczegółowe informacje umieszczone są na stronie http://www.uokik.gov.pl.),
 • skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

ZWROT NALEŻNOŚCI

W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Kupujących, zwrot ten następuje w poniższych terminach:

 • w przypadku wniesienia reklamacji - w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Sprzedawcę,
 • w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy - w terminie określonym w rozdziale ODSTĄPIENIE OD UMOWY,
 • w przypadku anulowania zamówienia zgodnie z postanowieniem rozdziału DOKONYWANIE ZAKUPÓW - w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.

Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Kupujący przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie.

 

DANE OSOBOWE

Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zarejestrowanie Konta w Serwisie i dokonywanie zakupów w Sklepie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przekazywania mu informacji handlowych i zgodę tę cofnąć w każdym momencie. Wszelkie informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce prywatności.

 

NEWSLETTER

Użytkownik ma możliwość zamówienia Newslettera.

Zamówienie może nastąpić w dowolnej chwili poprzez zapisanie się do Newslettera na stronie głównej Serwisu.

W ramach Newslettera Usługodawca może przekazywać informacje handlowe drogą elektroniczną, na co Użytkownik zamawiając Newsletter wyraża zgodę.

Użytkownik może zrezygnować z Newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w każdej chwili. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres biuro@dryicezone.pl oraz poprzez kliknięcie na link znajdujący się w wiadomości z przesłanym Newsletterem.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin jest dostępny w Serwisie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin Użytkownikowi przed zawarciem Umowy o świadczenie usług oraz przed zawarciem Umowy sprzedaży w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego postanowieniami.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia, modyfikacji lub wycofania poszczególnych treści lub materiałów udostępnianych w ramach Serwisu.

Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego stałej dostępności.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 • okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania, modyfikowania i konserwacji Serwisu,
 • zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności modyfikacji zakresu oraz rodzaju oferowanych usług i funkcjonalności,
 • rezygnacji z prowadzenia Serwisu z zastrzeżeniem, że Użytkownicy zostaną o tym powiadomieni w formie elektronicznej wysłanej nie później niż na 14 dni przed zamknięciem Serwisu.

W razie dokonania zmian w Regulaminie, jego ujednolicona wersja uwzględniająca wprowadzone zmiany zostanie opublikowana w Serwisie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Użytkownik posiadający Konto może zaakceptować nową treść Regulaminu podczas pierwszego logowania się na Konto Użytkownika od momentu wprowadzonych zmian przez Usługodawcę. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:

 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145),
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.),
 • inne właściwe przepisy prawa.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2014 roku.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium