Punkty sprzedaży suchego lodu - Kontakt

Kup w przeciągu:

17

[07.04,8.04]

a zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj

Dzisiaj nie wysyłamy.

Dzisiaj już nie wysyłamy. Zamówienie zostanie wysłane następnego dnia roboczego lub w określonym przez Ciebie terminie.

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady wykorzystywania i ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu i Sklepu DRY ICE ZONE prowadzonego w domenie www.suchylod.net.pl.

Serwis i Sklep DRY ICE ZONE jest administrowany przez Spółkę DRY ICE ZONE Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie przy ul. Struga 78, 90-557 Łódź.

Dane osobowe Użytkowników przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu i Sklepu przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Ustawa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich osób oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej jako RODO.

Dane osobowe, o których mowa niniejszej w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której te dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cech takich jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie, w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności, oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie niniejszego Serwisu.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

DRY ICE ZONE Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Struga 78, 90-557 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000473831; posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 130.000,00 złotych (w pełni opłacony); NIP 0000473831; REGON 146847275, zwana dalej Administratorem.

Dane kontaktowe Administratora:

Telefon: +48-22-461-0500
Fax: +48-22-203-5933
E-mail: biuro@dryicezone.pl

Administrator Danych Osobowych nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych.

 

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W SERWISIE i SKLEPIE

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników i Kupujących w następującym zakresie:

Dane podane przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym w Serwisie (tzn. imię i nazwisko, adres e-mail oraz ustanowione hasło, adres korespondencyjny, nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP, nr telefonu)

Cel przetwarzania danych:

 • założenie na wniosek Użytkownika indywidualnego Konta w Serwisie,
 • świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem założonego Konta, tj. takich jak: składanie nowych zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, zamieszczanie, edytowanie lub usuwanie danych (w tym adresów dostawy), tworzenie listy zakupów, przeglądanie historii zamówień, przeglądanie przydzielonych kodów rabatowych,
 • rozpatrywania reklamacji, wniosków oraz udzielanie odpowiedzi na pytania,
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym, które dotyczą usług świadczonych drogą elektroniczną (dane osobowe podane wyżej oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia wynikające z przepisów prawa),
 • w celu marketingu/reklamowania Produktów oraz w celu informowania o organizacji konkursów i programów lojalnościowych czy przekazywania kodów rabatowych do wykorzystania w Sklepie (wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził dobrowolną, odrębną zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych).

Dane podane przez Kupujących w formularzu zamówienia w Sklepie (tzn. imię i nazwisko, adres e-mail, dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki, adres korespondencyjny, nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP, nr telefonu, dane dotyczące płatności, a podczas dokonywania zakupu za pośrednictwem Konta - ustanowione hasło)

Cel przetwarzanie danych:

 • w celu wykonania Umowy sprzedaży Produktów, realizacji zamówienia i udzielania informacji o statusie złożonego zamówienia,
 • rozpatrywania reklamacji, wniosków oraz udzielanie odpowiedzi na pytania,
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym, które dotyczą zakupionych Produktów (dane osobowe podane wyżej oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia wynikające z przepisu prawa),
 • w celu marketingu/reklamowania Produktów oraz w celu informowania o organizacji konkursów i programów lojalnościowych czy przekazywania kodów rabatowych do wykorzystania w Sklepie (wyłącznie w przypadku, gdy Kupujący wyraził dobrowolną, odrębną zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych).

Dane podane w formularzu zapisu na newsletter (tzn. adres e-mail).

Cel przetwarzania danych:

 • w celu marketingu/reklamowania Produktów oraz w celu informowania o organizacji konkursów i programów lojalnościowych czy przekazywania kodów rabatowych do wykorzystania w Sklepie.

Dane podane w reklamacji, skardze, wniosku lub zapytaniu dotyczących działania Serwisu złożonych przez niezarejestrowanego Użytkownika w formie pisemnej (e-mail, list) lub telefonicznej z wykorzystaniem danych teleadresowych Administratora wskazanych w Serwisie.

Cel przetwarzania danych:

 • rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków oraz udzielenie odpowiedzi na pytania.

Dane związane z aktywnością Użytkownika w Serwisie oraz ilością czasu spędzanego na każdej z podstron Serwisu (tzn. dane dotyczące przeglądanych Produktów, dane dotyczące sesji urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP, loga systemowe).

Cel przetwarzania danych:

 • w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych dot. korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie,
 • w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, tj. ułatwienia korzystania ze Sklepu, świadczenia usług niewymagających założenia Konta, przeglądanie podstron Serwisu.

Pliki cookies.

Cel przetwarzania danych:

 • w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie i Sklepie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, poprawy poziomu świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Więcej o plikach cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności.

Z uwagi na korzystanie przez Administratora z plików cookies, dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację. Profilowanie odbywa się przy użyciu zewnętrznych narzędzi informatycznych w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, i odpowiedniego dopasowywania treści znajdujących się w Serwisie i Sklepie Internetowym do tych preferencji, jak również w celu dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia Konta w Serwisie, składania w Sklepie zamówień  i ich realizacji, czy obsługi reklamacji podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowy sprzedaży (art. 6ust. 1 lit. b) RODO).

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji niektórych obowiązków wynikających z zawartej Umowy sprzedaży Produktów podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) np. obowiązków wskazanych w przepisach prawa podatkowego.

W sytuacji przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Użytkownika zapytanie, skargę lub wniosek, a także w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego, celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci zapewnienia funkcjonowania Serwisu.

W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, tj. w celu przesyłania informacji handlowych, marketingowych, dostarczania newslettera podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W przypadku zgłoszenia przez Użytkowników/Kupujących wobec Administratora ewentualnych roszczeń lub wysunięcia przez Administratora roszczeń wobec Użytkowników/Kupujących podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony prawnie interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w postaci plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, prowadzenia analizy aktywności Użytkowników, doskonalenia stosownych funkcjonalności oraz w celach statystycznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na działania marketingowe w postaci akceptacji plików Cookiem (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE

Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym powyżej jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników/Kupujących poszczególnych usług za pośrednictwem Serwisu czy Sklepu.

 

PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE

Czas przetwarzania danych osobowych, jest uzależniony od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych:

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Użytkownika/Kupującego, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody. Dane dotyczące Użytkowników pozyskane za pomocą plików cookies przetwarzane są przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się przez Użytkownika/Kupującego dalszemu takiemu przetwarzaniu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych koniecznego z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowy sprzedaży dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a także do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia wykonania/rozwiązania umowy. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZY

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom/Kupującym przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo sprostowania danych (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne),
 • prawo usunięcia danych (gdy nie ma podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania)
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo przenoszenia danych (gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy),
 • prawo sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • prawo cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda),
 • prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego (organem tym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, Użytkownik może przesłać Administratorowi właściwe oświadczenie woli na adres e-mail: biuro@dryicezone.pl lub listownie na adres Dry Ice Zone Sp. z o.o., ul. Struga 78, 90-557 Łódź.

Administrator może odmówić usunięcia danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

KOMU PRZEKAZYWANE SĄ DANE OSOBOWE

W związku z realizacją usług dostępnych w Serwisie i Sklepie Administrator może przekazać przetwarzane dane osobowe do firm świadczących na jego rzecz usługi teleinformatyczne, prawne i windykacyjne, firm kurierskich, podmiotów świadczących usługi płatności on-line, banków, innych operatorów płatności, oraz podmiotów realizujących działania marketingowe.

Administrator może korzystać z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu internetowego. W takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

W reklamach zamieszczanych w Serwisie mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc. lub Facebook Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach:

Polityka ochrony prywatności Google Analytics: http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/

Polityka ochrony prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

ewentualnie inne.

 

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu i ze Sklepu, m.in. poprzez:

 • wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;

środki zapewniające:

 • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;

Działania, by podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora

Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze prosimy niezwłocznie zgłaszać Administratorowi.

 

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Serwis i Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej stronę. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu i Sklepu.

Cel korzystania z plików cookies w Serwisie i Sklepie:

 • świadczenie usług,
 • dostosowanie treści do preferencji Użytkowników,
 • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Serwisu i Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu i Sklepu.

W ramach Serwisu i Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu i Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe - są to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Zarządzanie plikami cookies:

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Zamawiający może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane urządzeniu końcowym, a tym samym, że Administrator będzie przechowywać pliki cookies w tym urządzeniu i uzyskiwać dostęp do tych plików.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium