Rabat za punkty - Kupuj suchy lód taniej!


Kup w przeciągu:

16

[09.04,10.04]

a zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj

Dzisiaj nie wysyłamy.

Dzisiaj już nie wysyłamy. Zamówienie zostanie wysłane następnego dnia roboczego lub w określonym przez Ciebie terminie.

Wersje językowe
Promocje
Poznaj aktualne promocje w Dry Ice Zone
Urządzenie do czyszczenia suchym lodem ASCOJET 1701 (7dni)
Urządzenie do czyszczenia suchym lodem ASCOJET 1701 (7dni)
3 122,43 zł 2 810,19 zł 2 538,56 zł 2 284,71 zł
szt.
Suchy lód fi 16mm - 500 kg
Suchy lód fi 16mm - 500 kg
4 000,00 zł 3 397,87 zł 3 252,03 zł 2 762,50 zł
szt.
Suchy lód fi 3mm - 460 kg
Suchy lód fi 3mm - 460 kg
3 680,00 zł 3 126,04 zł 2 991,87 zł 2 541,50 zł
szt.
Urządzenie do czyszczenia suchym lodem ASCOJET 1701 (3dni)
Urządzenie do czyszczenia suchym lodem ASCOJET 1701 (3dni)
2 031,20 zł 1 651,38 zł 1 651,38 zł 1 342,59 zł
szt.
Urządzenie do czyszczenia suchym lodem ASCOJET 1701 (30dni)
Urządzenie do czyszczenia suchym lodem ASCOJET 1701 (30dni)
9 367,27 zł 8 430,54 zł 7 615,67 zł 6 854,10 zł
szt.
Produkt dnia
Suchy lód fi 16mm - 500 kg
Suchy lód fi 16mm - 500 kg
4 000,00 zł 3 397,87 zł 3 252,03 zł 2 762,50 zł
szt.
Suchy lód fi 3mm - 460 kg
Suchy lód fi 3mm - 460 kg
3 680,00 zł 3 126,04 zł 2 991,87 zł 2 541,50 zł
szt.
Suchy lód plastry
Suchy lód plastry
8,00 zł 6,50 zł
kg
SUCHY LÓD ZESTAW WYSYŁKOWY 4-KG
SUCHY LÓD ZESTAW WYSYŁKOWY 4-KG
70,00 zł 56,91 zł
szt.
SUCHY LÓD ZESTAW WYSYŁKOWY 7-KG
SUCHY LÓD ZESTAW WYSYŁKOWY 7-KG
90,00 zł 73,17 zł
szt.
Suchy lód granulat fi 16mm
Suchy lód granulat fi 16mm
8,00 zł 6,50 zł
kg
Suchy lód granulat fi3mm
Suchy lód granulat fi3mm
8,00 zł 6,50 zł
Suchy lód MiniBlok
Suchy lód MiniBlok
8,00 zł 6,50 zł
SUCHY LÓD ZESTAW WYSYŁKOWY 10-KG
SUCHY LÓD ZESTAW WYSYŁKOWY 10-KG
119,00 zł 96,75 zł
szt.
SUCHY LÓD ZESTAW WYSYŁKOWY 20-KG
SUCHY LÓD ZESTAW WYSYŁKOWY 20-KG
207,00 zł 168,29 zł
szt.
SUCHY LÓD ZESTAW WYSYŁKOWY 15-KG
SUCHY LÓD ZESTAW WYSYŁKOWY 15-KG
164,00 zł 133,33 zł
szt.
SUCHY LÓD ZESTAW MIEJSKI 4-KG
SUCHY LÓD ZESTAW MIEJSKI 4-KG
43,00 zł 34,96 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Karta charakterystyki - Suchy lód

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja 1.4

Numer karty charakterystyki 300000000022

Data aktualizacji 21.03.2022

Wycofana wersja: 1.3

Data wydruku 31.03.2022


SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu : Suchy Lód granulat 16mm

Numer CAS : 124-38-9

Wzór chemiczny : CO2

Numer rejestracji REACH: Wymieniono w załączniku IV / V do REACH, zwolniono z obowiązku rejestracji.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Przemysł spożywczy. Przed użyciem przeprowadzić ocenę ryzyka.

Ograniczenia w zastosowaniu : W napojach dla efektu dymienia, ze względu na ryzyko połknięcia.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki :

Air Products Sp. z o.o.

Komitetu Obrony Robotników 48

02-146 Warszawa

Centrum Obsługi Klienta

Kielecka 30, 42-470 Siewierz PL

-

E-mail – Informacje techniczne : GASTECH@airproducts.com

Numer telefonu : +48 801 100107

1.4. Numer telefonu alarmowego : +48-223988029 112 (numer alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie ratunkowe)


SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Substancja/mieszanina nie niebezpieczna zgodnie z CLP

2.2. Elementy oznakowania

Hasło ostrzegawcze: Nie dotyczy.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Nie dotyczy.

2.3. Inne zagrożenia

Gaz zestalony, schłodzony. Kontakt z produktem może powodować oparzenia zimnem lub odmrożenia. Unikać wdychania par i/lub aerozoli. Substancja nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.


SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

Składniki : dwutlenek węgla

EINECS / ELINCS Numer: 204-696-9

CAS Numer:  124-38-9

Stężenie (wag.) 100 %

Składniki: ditlenek węgla

Klasyfikacja (CLP)

Nr rej. REACH *1

*1:Wymieniono w załączniku IV / V do REACH, zwolniono z obowiązku rejestracji.

*2:Rejestracja nie jest wymagana: substancja wytwarzana lub importowana w ilości < 1 t/rok.

*3:Rejestracja nie jest wymagana: substancja wytwarzana lub importowana w ilości < 1 t/rok dla zastosowań niepółproduktowych.

Stężenie ma wartość nominalną. Dokładny skład produktu zawiera specyfikacja techniczna.

3.2. Mieszaniny : Nie dotyczy.


SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Porady ogólne : Zasięgnąć porady medycznej. Jeżeli oddychanie zostało zatrzymane lub jest utrudnione, zastosować oddychanie wspomagane. Może być wskazane podanie tlenu. W przypadku zatrzymania pracy serca przeszkolona osoba powinna natychmiast rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową.

Kontakt z oczami : W razie kontaktu z oczami, przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Kontakt ze skórą : W przypadku odmrożenia zraszać wodą przez co najmniej 15 minut. Zastosować jałowy opatrunek. Zasięgnąć porady medycznej.

Połknięcie : Natychmiast wezwać lekarza. Zapobiegać aspiracji wymiotów. Odwrócić głowę poszkodowanego na bok.

Wdychanie : Przenieść na świeże powietrze.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Objawy : Napad dreszczy. Pocenie się. Niewyraźne widzenie. Ból głowy. Przyspieszone tętno. Skrócenie oddechu. Hiperwentylacja. Odmrożenie.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak dostępnych danych.


SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze Stosowne środki gaśnicze : Stosować środki gaśnicze odpowiednie do gaszenia otaczającego pożaru. Dwutlenek węgla (CO2). Suchy proszek gaśniczy. Suchy piasek. Proszek wapienny.

Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa. : Nie dotyczy.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną : Nie dotyczy.

5.3. Informacje dla straży pożarnej : Stosować środki ochrony indywidualnej. W razie konieczności, w trakcie akcji gaśniczej stosować izolujący aparat oddechowy.


SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych : Ewakuować personel w bezpieczne miejsce.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska : Brak dostępnych danych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia : Wentylować przestrzeń. Umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady chemiczne. Porady dodatkowe : Jeśli jest to możliwe, zatrzymać wypływ produktu.

6.4. Odniesienia do innych sekcji : Aby uzyskać więcej informacji proszę odnieść się do sekcji 8 i 13


SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Stosować środki ochrony indywidualnej. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać pojemnik w temperaturze poniżej 50°C (122°F) i w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Zalecane tworzywo na pojemniki to tworzywa sztuczne, stal nierdzewna i stal węglowa. Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

W stosownym przypadku odnieść się do sekcji 1 lub do rozszerzonej karty charakterystyki.


SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Najwyższe dopuszczalne stężenie(a)

dwutlenek węgla Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - 9.000 mg/m3

Polska. Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286/2018, Załącznik nr 1), z póź. zm.

dwutlenek węgla Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) - 27.000 mg/m3

Polska. Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286/2018, Załącznik nr 1), z póź. zm.

 

W stosownym przypadku odnieść się do poszerzonej sekcji karty charakterystyki, aby uzyskać dalsze informacje o ocenie bezpieczeństwa chemicznego.

DNEL: pochodny poziom niepowodujący zmian (Pracownicy) Brak dostępnych danych.

PNEC: przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku Brak dostępnych danych.

8.2. Kontrola narażenia

Środki techniczne kontroli narażenia

Zapewnić dobrą wentylację i/lub miejscowy wyciąg, aby zabezpieczyć przed gromadzeniem się w stężeniach powyżej wartości granicznych narażenia.

Środki ochrony indywidualnej

Ochrona rąk : Przez cały czas postępowania z produktami chemicznymi powinny być stosowane rękawice nieprzepuszczalne, odporne na chemikalia, zgodne z zatwierdzonymi normami, jeżeli ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. Luźne termoizolacyjne lub skórzane rękawice. Norma EN 511 - Rękawice chroniące przed zimnem.

Ochrona oczu lub twarzy : Okulary ochronne

Kontrola narażenia środowiska : W stosownym przypadku odnieść się do poszerzonej sekcji karty charakterystyki, aby uzyskać dalsze informacje o ocenie bezpieczeństwa chemicznego.


SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

(a/b) stan fizyczny/kolor : Ciało stałe. Gaz zestalony, schłodzony. Biały.

(c) Zapach : Brak własności umożliwiających wykrycie po zapachu.

(d) Gęstość : 0,0018 g/cm3 (0,112 lb/ft3) w 21 °C ( 70 °F) Uwaga: (jako opary)

(e) Gęstość względna : 1,5 (woda = 1) (f) Temperatura topnienia / krzepnięcia : -70 °F (-56,6 °C)

(g) Temperatura wrzenia/zakres : Brak dostępnych danych.

(h) Prężność par : 831,04 psia (57,30 bara) w 68 °F (20 °C)

(i) Rozpuszczalność w wodzie : 2,000 g/l

(j) Współczynnik podziału: n-oktanol/woda [log Kow] : 0,83

(k) pH : Nie dotyczy gazów i mieszanin gazowych.

(l) Lepkość : Brak wiarygodnych danych.

(m) Charakterystyka cząstek : Nie dotyczy gazów i mieszanin gazowych.

(n) Górna i dolna granica wybuchowości / palności : Niepalny.

(o) Temperatura zapłonu : Nie dotyczy gazów i mieszanin gazowych.

(p) Temperatura samozapłonu : Niepalny.

(q) Temperatura rozkładu : Nie dotyczy.

9.2. Inne informacje

Właściwości wybuchowe : Nie dotyczy.

Właściwości utleniające : Nie dotyczy.

Masa molowa : 44,01 g/mol

Próg zapachu : Próg zapachu jest subiektywny i niewystarczający dla ostrzeżenia przed nadmiernym narażeniem.

Szybkość parowania : Nie dotyczy gazów i mieszanin gazowych.

Palność (ciała stałego, gazu) : Odnieść się do klasyfikacji produktu w sekcji 2

Temperatura sublimacji : -78,5 °C

Gęstość względna par : 1,519 (powietrze = 1) Cięższy od powietrza.


SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność : Brak zagrożeń związanych z reaktywnością, poza efektami opisanymi w poniższych podsekcjach.

10.2. Stabilność chemiczna : Trwały w warunkach normalnych.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji : Brak dostępnych danych.

10.4. Warunki, których należy unikać : Bezpośrednie źródła ciepła.

10.5. Materiały niezgodne : Zasady.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu


SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Prawdopodobne drogi narażenia

Skutki dla oczu : Brak dostępnych danych.

Skutki dla skóry : Brak dostępnych danych.

Skutki wdychania : Stężenie CO2 wynoszące 10% lub więcej może spowodować utratę przytomności lub śmierć.

Skutki spożycia : Brak dostępnych danych.

Objawy : Napad dreszczy. Pocenie się. Niewyraźne widzenie. Ból głowy. Przyspieszone tętno. Skrócenie oddechu. Hiperwentylacja. Odmrożenie.

Ostra toksyczność

Ostra toksyczność doustna : Brak danych o samym produkcie.

Toksyczność ostra przez drogi oddechowe : W wysokich stężeniach szybko powoduje niewydolność układu krążenia. Objawami są bóle głowy, nudności i wymioty, które mogą prowadzić do utraty przytomności. W odróżnieniu od zwykłych gazów duszących, dwutlenek węgla może spowodować śmierć nawet, gdy zachowane jest normalne stężenie tlenu (20%-21%) w atmosferze. Stwierdzono, że CO2 w stężeniu 5% działa synergicznie dla zwiększenia toksyczności pewnych innych gazów (CO, NO2). Wykazano, że CO2 zwiększa tworzenie karbosyhemoglobiny lub methemoglobiny przez te gazy, prawdopodobnie ze względu na stymulujące działanie dwutlenku węgla na układ oddechowy i układ krążenia.

Ostra toksyczność skórna : Brak danych o samym produkcie.

Działanie żrące/drażniące na skórę : Brak dostępnych danych.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy : Brak dostępnych danych.

Uczulenie. : Brak dostępnych danych.

Toksyczność przewlekła lub skutki długoterminowego narażenia

Rakotwórczość : Brak dostępnych danych.

Działanie szkodliwe na rozrodczość : Brak danych o samym produkcie.

Działanie mutagenne na : Brak danych o samym produkcie.

komórki rozrodcze

Działanie toksyczne układowe na narządy docelowe – narażenie jednorazowe : Brak dostępnych danych.

Działanie toksyczne układowe na narządy docelowe – powtarzane narażenie : Brak dostępnych danych.

Zagrożenie spowodowane aspiracją: Brak dostępnych danych.


SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Toksyczność dla organizmów wodnych : Brak danych o samym produkcie.

Toksyczność dla innych organizmów : Brak danych o samym produkcie.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych danych.

12.3. Zdolność do bioakumulacji Brak danych o samym produkcie.

12.4. Mobilność w glebie Brak dostępnych danych.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

W stosownym przypadku odnieść się do poszerzonej sekcji karty charakterystyki, aby uzyskać dalsze informacje o ocenie bezpieczeństwa chemicznego.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Emitowany w dużych ilościach może przyczyniać się do efektu cieplarnianego.

Wpływ na warstwę ozonową : Nie znane są żadne szkodliwe efekty tego produktu.

Współczynnik zubożenia warstwy ozonowej : Brak

Wpływ na globalne ocieplenie : Emitowany w dużych ilościach może przyczyniać się do efektu cieplarnianego.

Współczynnik globalnego ocieplenia : 1


SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów : Usuwać tak, jak bezpieczne odpady stałe. Skontaktować się z dostawcą, jeżeli wymagane są dodatkowe informacje.

Opakowanie nieoczyszczone : Usuwać pojemnik i jego niewykorzystaną zawartość zgodnie z federalnymi, stanowymi i lokalnymi przepisami.


SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR) : Carbon dioxide, solid

Transport morski (IMDG) : CARBON DIOXIDE, SOLID

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR) Klasa lub podklasa : 9

14.4. Grupa pakowania

Transport drogowy/kolejowy (ADR/RID) : Nie dotyczy.

Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nie dotyczy.

Transport morski (IMDG) : Nie dotyczy.

14.5. Zagrożenia dla środowiska

Transport drogowy/kolejowy (ADR/RID) Substancja zanieczyszczająca środowisko morskie : Nie

Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR) Substancja zanieczyszczająca środowisko morskie : Nie

Transport morski (IMDG) Substancja zanieczyszczająca środowisko morskie : Nie Grupa segregacyjna : Brak

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Transport drogowy/kolejowy (ADR/RID)

Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)

Samolot pasażerski i cargo : Transport dozwolony

Tylko samolot cargo : Transport dozwolony

Transport morski (IMDG): Transport zabroniony

Informacje uzupełniające

Unikać transportu pojazdami, w których przestrzeń bagażowa nie jest oddzielona od pasażerskiej. Zapewnić, że kierowca zna zagrożenia stwarzane przez ładunek i zna sposoby postępowania w razie wypadku lub sytuacji awaryjnej. Informacje o transporcie nie mają na celu przekazania wszystkich specyficznych informacji dotyczących przepisów. W celu uzyskania kompletnych informacji o transporcie, proszę skontaktować się z przedstawicielem działu obsługi klienta.

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy.


SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Kraj

Wykaz urzędowy

Zgłoszenie

USA

TSCA

Jest zawarty w wykazie.

EU

EINECS

Jest zawarty w wykazie.

Kanada

DSL

Jest zawarty w wykazie.

Australia

AICS

Jest zawarty w wykazie.

Japonia

ENCS

Jest zawarty w wykazie.

Korea Płd.

ECL

Jest zawarty w wykazie.

Chiny

SEPA

Jest zawarty w wykazie.

Filipiny

PICCS

Jest zawarty w wykazie.

Inne przepisy prawne

Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, w wersji sprostowanej Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007 str. 3, wraz z późn. zm.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Dz. Urz. L 132 z 29.05.2015 str. 8

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Dz. Urz. L 353 z 31.12.2008 str.1 z późn. zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Dz.U. L 286 z 31.10.2009 str. 1 z późn. zm.

Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. 1957 r. (Dz. U. z 2021 poz. 874)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 143)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 450 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 poz. 1923 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 poz. 138 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 Nr 7 poz. 59 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 nr 11, poz. 86 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 poz. 1286 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 nr 33, poz. 166 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 nr 259, poz. 2173 z późn. zm.)

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Raport bezpieczeństwa chemicznego nie musi być sporządzany dla tego produktu.


SEKCJA 16: Inne informacje

Upewnić się, że przestrzegane są wszystkie obowiązujące przepisy krajowe/lokalne.

Wskazanie metody:

Metoda obliczeniowa

 

Skróty i akronimy:

ATE - oszacowanie toksyczności ostrej

CLP - rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

REACH - rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

EINECS - Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

ELINCS - Europejski Wykaz Zgłoszonych Substancji Chemicznych

CAS# - numer Chemical Abstracts Service

PPE - sprzęt ochrony indywidualnej

Kow - współczynnik podziału oktanol-woda

DNEL - pochodny poziom niepowodujący zmian

LC50 - stężenie śmiertelne dla 50% populacji badawczej

LD50 - dawka śmiertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki śmiertelnej)

NOEC - najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian

PNEC - przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku

RMM - środek zarządzania ryzykiem

OEL - dopuszczalna wartość narażenia zawodowego

PBT - substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna

vPvB - bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

STOT - działanie toksyczne na narządy docelowe

CSA - ocena bezpieczeństwa chemicznego

EN - norma europejska

UN - Organizacja Narodów Zjednoczonych

ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

IMDG - międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych

RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych

WGK - Klasa zagrożenia dla wód

 

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych:

ECHA - Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki

ECHA - Poradnik na temat stosowania kryteriów rozporządzenia CLP

ECHA - Baza danych substancji zarejestrowanych https://echa.europa.eu

Baza danych ARIEL

 

Opracowano przez : Air Products and Chemicals, Inc. Globalny Dział EH&S

Dodatkowe informacje zawiera nasza strona internetowa http://www.airproducts.com.

Niniejsza karta charakterystyki została przygotowana zgodnie z właściwymi Dyrektywami Europejskimi i ma zastosowanie we wszystkich krajach, które przyjęły te Dyrektywy do swojego krajowego prawodawstwa.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

 

Informacje podane w niniejszym dokumencie uważane są za poprawne w momencie przekazywania do druku. Pomimo iż niniejszy dokument przygotowano z najwyższą starannością, nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub straty materialne powstałe przy jego wykorzystywaniu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium