STREFA SUCHEGO LODU - DRY ICE ZONE

...jest pustyStrona głównaRegulamin
Sonda
Jak tu trafiłeś?
przez Google
przez Facebook
polecenie znajomego
porównywarka Ceneo
w inny sposób
Głosów: 1286

5. SUCHY LÓD FI 16 MM - ZESTAW WYSYŁKOWY 20 KG
Netto: 114,12 zł
Brutto: 140,37 zł
RĘKAWICE  OSTRZEGAWCZE Z OCIEPLACZEM
Netto: 27,43 zł
Brutto: 33,74 zł
COOLGEL
Netto: 16,26 zł
Brutto: 20,00 zł
TempTale4 16k SU USB DRY-ICE
Netto: 395,60 zł
Brutto: 486,59 zł
MIESZADEŁKA MISTYSTIX
Netto: 101,63 zł
Brutto: 125,00 zł
kontakt


Biuro Obsługi Klienta

Tel.: (22)461-0500 (pon-pt)

Tel: (22)417-5618 czynny w sobotę

Fax: (22)203-5933

suchylod@dryicezone.pl


Adres:

Słowikowskiego 41A 
05-090 Raszyn/k. Warszawy

Czynne:

Biuro - Pn – Pt 8:00 - 17:00

Magazyn - Pn - Pt 7:45 - 18:00

Magazyn sobota 9:00 - 13:00


Cennik

HTML   CSV

Tłumacz Google
RegulaminI. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym Dry Ice Zone znajdującym się pod adresem elektronicznym www.suchylod.net.pl

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

1) Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.);

2) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176);

3) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1225);

4) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

5) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

§ 2. Definicje

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

1) Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy Towaru. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

2) Cennik kosztów dostawy – zestaw Kosztów dostawy dostępny na stronie www.suchylod.net.pl

3) Dane osobowe – zestaw danych Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

4) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w e-sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5) Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje on Zamówień lub korzysta z innych usług Dry Ice Zone.

6) Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego określone w Cenniku, dostępny na www.suchylod.net.pl

7) Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach e-sklepu za pomocą, którego Zamawiający dokonuje zakupu Towarów.

8) Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej Ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.

9) Realizacja Zamówienia – czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia przez e-sklep zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego.

10) Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Zamawiającemu Konta.

11) E-sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.suchylod.net.pl , prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.

12) Sprzedawca – Dry Ice Zone, prowadzący spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Dry Ice Zone, z siedzibą w Raszynie, ul. Słowikowskiego 41A, 05-090 Raszyn, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000473831, NIP 5342492983, REGON 146847275, właściciel sklepu internetowego Dry Ice Zone, dokonujący sprzedaży Towaru przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

13) Strony - Zamawiający i Sprzedawca.

14) Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w e-sklepie.

15) Umowa - umowa sprzedaży Towaru zawierana na odległość bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

16) Zamawiający – osoba fizyczna bądź osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która może dokonywać zakupów Towarów w e-sklepie. Klientem sklepu może być  wyłącznie osoba pełnoletnia tj. osoba, która ukończyła 18 lat.

17) Zamówienie – zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu Koszyka, poprzedzone akceptacją wyboru Towarów przez Zamawiającego oraz wyborem formy płatności. Z chwilą otrzymania numeru Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.

 II. Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 3. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Zawartość strony www.suchylod.net.pl  stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

3. Korzystanie z e-sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

4. W celu właściwego korzystania z e-sklepu Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer 7, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4  lub wyższych oraz Safari) oraz dostęp do sieci Internet.

5. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien posiadać adres elektroniczny (e-mail) oraz aktywny numer telefonu.

6. Przed rozpoczęciem korzystania z e-sklepu, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.

7. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że poprzez złożenie Zamówienia Sprzedawca przetwarza Dane osobowe Zamawiającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

8. Zdjęcia zamieszczanych na stronach www.suchylod.net.pl  służą prezentacji Towarów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.

9. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach www.suchylod.net.pl  podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

10. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium Polski.

11. Kontakt z e-sklepem możliwy jest poprzez adres email: suchylod@dryicezone.pl   , telefonicznie poprzez numer telefonu +48-22 641 05 00 lub formularz kontaktowy na stronie.

12. Regulamin jest udostępniony Zamawiającym nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

13. Zabrania się Zamawiającym umieszczania na stronach e-sklepu (np. formularz opinii o produktach ) treści o charakterze bezprawnym.

§ 4. Rejestracja

1. Rejestracja Zamawiającego jest bezpłatna.

2. Rejestracja jest niezbędna do złożenia Zamówienia.

3. Rejestracja Zamawiającego dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie e-sklepu Dry Ice Zone.

4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

5. W formularzu rejestracyjnym Zamawiający podaje następujące Dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania lub do korespondencji i numer telefonu.

6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Zamawiającego, Sprzedawca, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony, od tego momentu każde kolejne Zamówienie Zamawiający może składać korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.

§ 5. Konto Zamawiającego

1. Posiadanie Konta umożliwia Zamawiającemu w szczególności:

      1) bezpośrednie dokonywanie Zamówienia;

      2) zamieszczanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

      3) tworzenie listy zakupów;

      4) przeglądanie historii Zamówień;

      5) przeglądanie przydzielonych kodów rabatowych.

2. Login i hasło mają charakter poufny.

3. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim chyba, że Zamawiający udostępnia konto swoim domownikom lub pracownikom, którzy korzystają z jego konta w imieniu Zamawiającego.

4. Zamawiający ma prawo do likwidacji posiadanego Konta poprzez przesłanie swojego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej usunięcie Konta Zamawiającego.

5. Zamawiający powinien w szczególności powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie e-sklepu. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji e-sklepu Dry Ice Zone może zostać zgłoszone właściwym organom.

6. Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do przestrzegania praw własności przemysłowej, a w szczególności praw wynikających z zarejestrowanych nazw lub znaków towarowych producentów lub dystrybutorów Towarów, a także powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa tych osób.

 

III. Umowa sprzedaży

§ 6. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Umieszczenie Towaru na stronie e-sklepu stanowi zaproszenie do złożenia oferty (Zamówienia) przez Zamawiającego.

2. Zamawiający składa Zamówienie korzystając z Koszyka.

3. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towarów i jego ilości, miejsca dostawy oraz formy Płatności. W przypadku, gdy Zamawiający nie składa Zamówienia za pośrednictwem swojego Konta powinien dokonać Rejestracji przed złożeniem Zamówienia. Zamawiający posiadający Konto powinien zalogować się na swoje Konto.

4. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam” Zamawiający akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego numeru Zamówienia. Z chwilą otrzymania numeru Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą, do której w przypadku, gdy Zamawiającym jest konsument, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W celu uniknięcia wątpliwości miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.

6. Zamawiający  może śledzić status realizacji Zamówienia na swoim Koncie w zakładce historia zamówień.

7. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca poinformuje, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane. W razie dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia Sprzedawca zwraca Zamawiającemu uiszczoną przez niego kwotę niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia poinformowania o niemożności realizacji Zamówienia.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Zamawiający nie przestrzega niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia.

9. Wszystkie towary oferowane na stronach www.suchylod.net.pl  są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

10. Wszystkie Ceny Towarów podawane na stronach e-sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

11. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego Cena podana przy każdym Towarze oraz Koszt dostawy jest wiążący dla obu Stron.

12. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Cennik Kosztów dostawy znajduje się na stronie e-sklepu. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów zgodnie z opcjami zaznaczonymi przez Zamawiającego.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów, Kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwanie niedostępnych Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw Zamawiającego, oraz udzielania indywidualnych rabatów lub przyznawania gratisów.

14. Zamawiający uprawniony jest do anulowania Zamówienia tylko w ten sam dzień złożenia Zamówienia. Można to zrobić telefonicznie lub mailowo.   Zamawiający uprawniony jest do anulowania lub zmiany Zamówienia najpóźniej w dniu wysyłki do godziny 15:00 "dzień przed dostawą", dotyczy zamówienia suchego lodu. Można to zrobić telefonicznie lub mailowo.

§ 7. Płatności

1. Zamawiający może dokonać Płatności przed dostarczeniem Zamówienia lub przy odbiorze Zamówienia.

2. Przed dostarczeniem Zamówienia, Zamawiający może dokonać Płatności on-line w następujący sposób:

1) przelewem bankowym;

2) kartą płatniczą.

3. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

4. Sprzedawca potwierdza dokonanie Płatności, o której mowa w ust. 2, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej suchylod@dryicezone.pl  .

5. Przy odbiorze Zamówienia, Zamawiający dokonuje Płatności bezpośrednio u dostarczającego Zamówienie.

§ 8. Realizacja Zamówienia i dostawa Towarów

1. Zamawiający może składać Zamówienia przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu, przy czym Sprzedawca nie realizuje Zamówień w następujące dni ustawowo wolne od pracy.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia e-sklepu. W tym przypadku Sprzedawca zamieści informację na stronie. W dniach, w których e-sklep Dry Ice Zone będzie zamknięty  nie będzie można rezerwować terminu dostawy.

3. W przypadku Zamówień złożonych w dzień powszedni do godz. 15: 00 i dopełnieniu wszelkich formalności, dostawa Towarów nastąpi następnego dnia roboczego. W przypadku Zamówień złożonych w dni wolne od pracy: sobota, niedziela, dni świąteczne, dostawa Towarów nastąpi na drugi dzień roboczy.

4. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją lub wyprzedażą.

5. W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Zamawiającego, a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę osoby, na której adres zamieszkania nastąpi dostawa Zamówienia na przetwarzanie przez Sprzedawcę jej danych osobowych w postaci adresu zamieszkania. Sprzedawca przetwarza jej dane osobowe wyłącznie w celu dostawy Zamówienia. Brak przedmiotowej zgody wyłącza możliwość dostawy Towarów przez Sprzedawcę na adres zamieszkania innej osoby fizycznej niż Zamawiający.

6. Koszt dostawy ponosi Zamawiający, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w e-sklepie.

7. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru swoimi środkami transportu jak i transportem firm kurierskich, z którymi ma podpisane umowy.

8. Jest możliwość odbioru osobistego w naszej siedzibie. Adres naszej siedziby jest podany na www.suchylod.net.pl

9. Po wydaniu Towaru Zamawiający powinien dokonać sprawdzenia, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgody z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza podpisem wydanie Towaru.

10. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia.

11. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Towary mogą być wydane wyłącznie osobie pełnoletniej. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku Zamawiającego przed wydaniem Towaru. W przypadku, gdy Zamówienie odbiera niepełnoletni domownik Zamawiającego Sprzedawca ma prawo do odmowy wydania Towaru.

12. W przypadku nieobecności Zamawiającego pod wskazanym adresem dostawy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami dostawy oraz w przypadku Towarów ulegających sublimacji, których ponowna sprzedaż stanie się niemożliwa, również kosztami tych Towarów.

§ 9. Prawo odstąpienia

1. Zamawiający będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

2. Zamawiający będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, w przypadku Towarów, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, np w przypadku suchego lodu ulegającemu sublimacji.

3. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać aktualne dane Zamawiającego oraz jego numer konta bankowego, na które Sprzedawca zwróci zapłaconą Cenę za Towar. Do pisma Zamawiający powinien dołączyć otrzymany od Sprzedawcy dowód sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura VAT). Brak dołączenia dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia, o którym mowa w ust.1.

4. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy, wskazany w § 2 ust. 1 pkt 12. Sprzedawca potwierdza Zamawiającemu zwrot Towaru.

5. Koszt dostarczenia oświadczenia Zamawiającego oraz Towaru ponosi Zamawiający.

6. W przypadku dopuszczalności prawa odstąpienia Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Zamawiającemu Cenę wraz z Kosztami dostawy na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego lub przekazem pocztowym.

7. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.

§ 10. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Jeżeli Zamawiający nie jest Konsumentem w rozumieniu przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towaru zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Jeżeli Zamawiający jest Konsumentem w rozumieniu przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz poniższe postanowienia.

3. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową przed upływem sześciu miesięcy od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

4. W razie niezgodności Towaru z Umową Zamawiający powinien przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową wysłać zawiadomienie o stwierdzonej niezgodności. Postanowienia to ma odpowiednie zastosowanie do Zamawiającego nie będącego Konsumentem.

5. Zawiadomienie powinno:

1) zostać złożona na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 1 pkt 12;

2) zawierać przyczynę złożenia zawiadomienia oraz określać zakres żądania Zamawiającego, a w przypadku Zamawiających - Konsumentów powinna wskazywać wolę Zamawiającego czy żąda nieodpłatnej naprawy czy wymiany na nowy Towar;

3) zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer konta bankowego.

6. Niezgodny z umową Towar Zamawiający powinien wysłać na adres Sprzedawcy, wskazany w § 2 ust. 1 pkt 12. Do przesyłki Zamawiający powinien dołączyć otrzymaną fakturę VAT lub paragon fiskalny.

7. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnieniu żądania Zamawiającego zostanie on poinformowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Sprzedawcę.

8. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę żądania Zamawiającego dotyczącego niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca, według wyboru Zamawiającego - Konsumenta, nieodpłatnie naprawi lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Zamawiający może żądać stosownego obniżenia Ceny lub odstąpić od Umowy. Wszelkie należności wynikające z obniżenia Ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu na podane konto bankowe.

9. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu będącemu Konsumentem. Termin biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.

10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem, że w wypadku umów których stroną są Przedsiębiorcy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne paczek z suchym lodem o wadze powyżej 30 kg, doręczanych do Zamawiającego za pomocą serwisów kurierskich.

§ 11. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Zamawiający może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Sprzedawcy, wskazany w w § 2 ust. 1 pkt 12, chyba że postanowienia Regulaminu dotyczące poszczególnych uprawnień Zamawiającego w stosunku do Sprzedawcy stanowią inaczej.

2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail Zamawiającego.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Sprzedawcę.

4. Sprzedawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

5. O decyzji Sprzedawcy Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Polityka Prywatności oraz Polityka Bezpieczeństwa stanowią integralną część Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.suchylod.net.pl .

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 01.01.2014 r.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Zamawiających, poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom.

7. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Zamawiających, którzy posiadają Konto, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

8. Zamawiający może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu  poprzez mechanizm udostępniony przez Sprzedawcę lub przesłać swoje oświadczenie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Zamawiającego Konto, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.