Polityka prywatnosci

Sposoby ochrony danych
Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Zamawiających, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.dryicezone.pl oraz www.suchylod.net zwanego dalej „E-Sklep”.

Polityka Prywatności stanowi integralną cześć Regulaminu.

Administratorem danych osobowych Zamawiających w E-Sklepie jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Dry Ice Zone, z siedzibą w Raszynie, ul. Słowikowskiego 41A, 05-090 Raszyn, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000473831, NIP 5342492983, REGON 146847275, właściciel sklepu internetowego Dry Ice Zone.


Dane osobowe
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą. Odmowa podania danych osobowych i brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności może skutkować niemożliwością korzystania z E-Sklepu, w tym składania Zamówień.

Dane osobowe przechowywane są ze standardami GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Służą one wyłącznie do realizacji i dostarczania zamówień i nigdy nie są nikomu przekazywane. Dane osobowe można zmienić w dowolnej chwili korzystając z zakładki TWOJE DANE na osobistym koncie.


Zakres zbierania danych
Sprzedawca zbiera dane osób, które korzystają z E-Sklepu, a w szczególności składają Zamówienia w sposób określony w Regulaminie.

W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien podać następujące Dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania lub do korespondencji i numer telefonu.


Cel zbierania danych
Wszelkie dane podane przez Zamawiającego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.

W zależności od udzielenia przez Zamawiającego zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Sprzedawcę informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).

W zależności od udzielenia przez Zamawiającego zgody podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Sprzedawcę bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).

Sprzedawca uprawniony jest, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), w zakresie w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Zamawiających w celu wykonania umowy oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży.

Dane osobowe podawane podczas dokonywania płatności za pośrednictwem jednego z serwisów realizujących transakcje finansowe on-line (np. dotpay) są przetwarzane przez te serwisy. Sprzedawca nie ma dostępu do tych danych. Niemniej jednak, zalecane jest zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności serwisu, za pośrednictwem którego Zamawiający realizuje transakcje finansowe.


Prawo dostępu
Zamawiający posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Zamawiający może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.

Zamawiający ma prawo wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych. Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Sprzedawca zamierza przetwarzać dane Zamawiającego w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Zamawiającego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


Mechanizm cookies
E-Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony E-Sklepu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać E-Sklep do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze sklepu internetowego.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Zamawiający może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach E-Sklepu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.


Adres IP

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę E-Sklepu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notuje się najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu E-Sklepu.


Cookies innych podmiotów

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu internetowego. W takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Zamawiających.

W reklamach zamieszczanych na stronach E-Sklepu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Jednocześnie E-Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronie E-Sklepu.


Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą E-Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe Zamawiających mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.


Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawcy, które zostały zamieszczone na stronach E-Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego

Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Zamawiających, skutkiem których Sprzedawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości E-Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do E-Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Sprzedawcy.


Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedawcy.


Zmiany Polityki Prywatności

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 12.03.2014