Halloweenowy Konkurs 'Cukierek albo psikus' 馃巸馃巸馃巸

Opublikowano 30 sierpnia 2017 w dziale Pozosta艂e

zapraszamy do wzi臋cia udzia艂u w konkursie na naszym Facebooku https://www.facebook.com/suchyloddryicezone/

Halloweenowy Konkurs 'Cukierek albo psikus' 馃巸馃巸馃巸


REGULAMIN KONKURSU


鈥濩ukierek albo psikus鈥

搂 1. WARUNKI OG脫LNE

1.1. Niniejszy regulamin okre艣la zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez firm臋 Dry Ice Zone, z siedzib膮 w Raszynie, ul. S艂owikowskiego 41A, 05-090 Raszyn, zarejestrowan膮 w Krajowym Rejestrze S膮dowym pod nr 0000473831, NIP 5342492983 (zwana dalej Dry Ice Zone), organizowanego w ramach konkursu prowadzonego za po艣rednictwem aplikacji na portalu Facebook.com.

1.2. Organizatorem konkursu jest  firma Dry Ice Zone.

1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. U偶yte w tym Regulaminie okre艣lenia oznaczaj膮:

1) Konkurs 鈥 konkurs 鈥濩ukierek albo psikus 鈥 organizowany przez Dry Ice Zone;

2) Zadanie konkursowe 鈥 zadanie, kt贸rego wype艂nienie warunkuje udzia艂 w Konkursie;

3) U偶ytkownik 鈥 osoba spe艂niaj膮ca warunki okre艣lone w niniejszym Regulaminie;

4) Dry Ice Zone 鈥 Organizator: Dry Ice Zone. ul. S艂owikowskiego 41A, 05-090 Raszyn

1.5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 20.10.2017 do 25.10.2017 . Publikacja wynik贸w nast膮pi w dniu 26.10.2017r.

1.6. Dry Ice Zone zastrzega sobie prawo do wcze艣niejszego zako艅czenia konkursu, je偶eli nie jest mo偶liwe dalsze jego prowadzenie zgodnie z wymogami zasadno艣ci i rzetelno艣ci. Uczestnicy konkursu zostan膮 poinformowani o tym fakcie na stronie facebook.com/suchyloddryicezone.

1.7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyra偶enie przez uczestnika zgody na dost臋p aplikacji konkursowej do wybranych czynno艣ci zwi膮zanych z profilem u偶ytkownika na Platformie Facebook (ekran zapytania o uprawnienia oraz co najmniej takie dane osobowe jak: imi臋, nazwisko, adres e-mail).

1.8. Wzi臋cie udzia艂u w konkursie oznacza zgod臋 na warunki Konkursu okre艣lone w niniejszym Regulaminie, w tym wyra偶enie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie i na zasadach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie.

1.9. Dane osobowe Uczestnika b臋d膮 przetwarzane przez Organizatora tylko i wy艂膮cznie dla cel贸w niniejszego konkursu w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem, przekazania nagrody.

1.10. Po przekazaniu nagrody zwyci臋zcom konkursu dane osobowe Uczestnik贸w zostan膮 trwale usuni臋te , nie b臋d膮 gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne.

1.11. Przetwarzanie danych osobowych b臋dzie obejmowa膰 nast臋puj膮cy zakres danych: imi臋 i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail.

1.12. Przetwarzanie danych osobowych odbywa膰 si臋 b臋dzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z p贸藕n. zm.)

1.13. Uczestnik akceptuj膮c niniejszy Regulamin wyra偶a tak偶e zgod臋 na publikowanie w aplikacji nades艂anej przez siebie pracy. Prace zg艂aszane w inny spos贸b, w szczeg贸lno艣ci poprzez umieszczenie

na tablicy Organizatora znajduj膮cej si臋 na Platformie nie b臋d膮 brane pod uwag臋 i mog膮 zosta膰 usuni臋te przez Organizatora.

1.14. Poprzez przes艂anie Zadania konkursowego Uczestnik Konkursu o艣wiadcza, 偶e jest autorem przes艂anego zadania konkursowego oraz 偶e przes艂ane zadanie konkursowe nie narusza praw os贸b trzecich i bierze na siebie pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 w przypadku, gdy osoba trzecia b臋dzie sobie ro艣ci膰 prawa do w/w zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osob臋 trzeci膮 roszcze艅 zwi膮zanych z przes艂anym na konkurs zadaniem , Uczestnik jest zobowi膮zany do naprawienia wynik艂ej z tego tytu艂u szkody.

1.15. Obie strony zachowuj膮 prawo do wykorzystywania nades艂anych przez uczestnik贸w konkursu prac konkursowych w swoich celach reklamowo-promocyjnych.

1.16. Konkurs nie jest w 偶aden spos贸b sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim zwi膮zany.

1.17. Serwis Facebook jest w pe艂ni zwolniony z odpowiedzialno艣ci przez ka偶dego uczestnika.

搂2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Warunkiem udzia艂u w konkursie jest prawid艂owe wype艂nienie danych osobowych oraz zadania konkursowego b臋d膮cym przedmiotem konkursu, o kt贸rym mowa w pkt. 1.4. na stronie facebook.com/suchyloddryicezone w zak艂adce konkurs, oraz podanie co najmniej nast臋puj膮cych danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail Uczestnika.

2.2. Poprzez przyst膮pienie do wype艂nienia danych osobowych i tym samym do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.3. Udzia艂 w konkursie jest bezp艂atny i nieobowi膮zkowy. Uczestnikami Konkursu mog膮 by膰 wy艂膮cznie osoby fizyczne, maj膮ce miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kt贸re uko艅czy艂y, co najmniej 18 rok 偶ycia.

2.4. Pracownicy firmy Dry Ice Zone, sp贸艂ek z ni膮 powi膮zanych, jak r贸wnie偶 inne osoby bezpo艣rednio lub po艣rednio zwi膮zane z organizacj膮 konkursu nie mog膮 w nim uczestniczy膰.

2.5. Uczestnicy podaj膮cy nieprawdziwe b膮d藕 nieprawid艂owe informacje o sobie lub zg艂aszaj膮cy do udzia艂u inne osoby, nie otrzymaj膮 nagrody. W przypadku wielokrotnej rejestracji przez t臋 sama osob臋 uwzgl臋dniona zostanie tylko pierwsza rejestracja danego Uczestnika.

2.6. W przypadku stwierdzenia, 偶e Uczestnik nie spe艂nia kt贸regokolwiek z warunk贸w okre艣lonych w

niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do

nagrody w Konkursie.

2.7. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona zwyci臋zc贸w, Uczestnik wyra偶a zgod臋 na opublikowanie przez Organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na stronie Konkursu lub/i na stronie www Klienta.

搂 3. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. W celu wy艂onienia zwyci臋zc贸w Konkursu oraz w celu zapewnienia prawid艂owego przebiegu Konkursu, Organizator powo艂a komisje konkursow膮 (dalej 鈥濳omisja Konkursowa鈥) w 3 osobowym sk艂adzie.

3.2. Szczeg贸艂owe informacje o zasadach udzia艂u w Konkursie i jego przebiegu, przekazuje si臋 uczestnikom w formie publikacji w aplikacji po艣wi臋conej Konkursowi.

3.3. Uczestnikowi udost臋pniaj膮cemu dane, o kt贸rych mowa w punkcie 2.1 przys艂uguje prawo do dost臋pu do swoich danych oraz mo偶liwo艣ci ich poprawiania lub prawo do ich usuni臋cia.

3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dostawc贸w us艂ug internetowych, za po艣rednictwem kt贸rych Uczestnicy bior膮 udzia艂 w Konkursie, jak r贸wnie偶 za po艣rednictwem kt贸rej Organizator kontaktuje si臋 z Uczestnikami, mo偶liwo艣膰 dost臋pu Uczestnik贸w do portalu spo艂eczno艣ciowego Facebook.com lub do profilu Organizatora na portalu spo艂eczno艣ciowym Facebook.com, a tak偶e za indywidualne ustawienia komputer贸w oraz spos贸b ich konfiguracji, b膮d藕 ustawienia lub przerwy w 艣wiadczeniu us艂ug wyst臋puj膮ce u dostawc贸w dost臋pu do Internetu. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dost臋pno艣膰 i prawid艂owe dzia艂anie aplikacji konkursowej za po艣rednictwem kt贸rej Uczestnik bierze udzia艂 w konkursie na portalu spo艂eczno艣ciowym Facebook.com.

3.5. Uczestnicy konkursu podszywaj膮cy si臋 pod osoby trzecie celem zwi臋kszenia swych szans w konkursie lub osoby kopiuj膮ce i wykorzystuj膮ce prace lub wizerunek os贸b trzecich w szczeg贸lno艣ci w celu okre艣lonym powy偶ej b臋d膮 automatycznie usuwani z udzia艂u w konkursie a ich dane blokowane we wszelkich przysz艂ych przedsi臋wzi臋ciach konkursowych lub promocyjnych organizatora.

3.6. W trakcie trwania konkursu oraz po jego zako艅czeniu dane osobowe nie s膮 ujawniane.

3.7. W konkursie nie b臋d膮 uwzgl臋dniane Zg艂oszenia zawieraj膮ce okre艣lenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obra藕liwe albo naruszaj膮ce dobra osobiste lub prawa wy艂膮cznie os贸b trzecich. 3.8. Uczestnicy Konkursu nie mog膮 przenie艣膰 prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

搂 4. NAGRODA

4.1. Ka偶dy z Uczestnik贸w ma prawo wygra膰 tylko jedn膮 nagrod臋.

4.2. Opisy nagr贸d, wybranych przez Dry Ice Zone, znajduj膮 si臋 w aplikacji po艣wi臋conej udzia艂owi w Konkursie. Nagr贸d nie mo偶na wymieni膰 na got贸wk臋 ani na inne nagrody.

4.3. Nagroda:

Zestaw 7 kg suchego lodu wraz z opakowaniem oraz 10 s艂omek 鈥濪RY ICE STIX鈥

4.4. Nagroda wys艂ana zostanie na koszt Organizatora Konkursu na wybrany przez Laureata adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz we wskazanym przez Laureata dniu (od poniedzia艂ku do pi膮tku), po og艂oszeniu wynik贸w Konkursu. Laureat zobowi膮zany jest do poinformowania Organizatora Konkursu nie p贸藕niej ni偶 do godziny 14:00 o wysy艂ce, je偶eli wysy艂ka ma nast膮pi膰 tego samego dnia.

4.5. Laureat zostanie og艂oszony na stronie internetowej facebook.com/suchyloddryicezone w zak艂adce 鈥瀦wyci臋zcy鈥 w dniu 26.10.2017 r.

4.6. Laureat zostanie powiadomiony przez organizatora konkursu o wyniku poczt膮 elektroniczn膮. Je艣li nie uda si臋 skutecznie powiadomi膰 Uczestnika e-mailem, Uczestnik traci prawo do nagrody. Powiadomienie za pomoc膮 e-maila uwa偶a si臋 za bezskuteczne je偶eli zwyci臋zca nie jest osi膮galny za pomoc膮 podanego adresu e-mail (np. gdy e-mail zostaje zwr贸cony) lub gdy brak reakcji Uczestnika na co najmniej dwa wezwania do podania aktualnego adresu w celu dostarczenia nagrody, dokonane za po艣rednictwem e-maila w okresie dw贸ch tygodni od pierwszego kontaktu ze strony Organizatora. 4.7. Laureat zobowi膮zany jest, w ci膮gu 5 (pi臋ciu) dni kalendarzowych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do grona Laureat贸w Konkursu, wys艂a膰 na biuro@dryicezone.pl wiadomo艣膰 e-mail zawieraj膮ca nast臋puj膮ce dane:

- imi臋 i nazwisko,

- adres zamieszkania.

4.8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji to偶samo艣ci Uczestnik贸w/Laureat贸w na podstawie aktualnego dowodu to偶samo艣ci. Skany dokumentu nale偶y przes艂a膰 drog膮 mailow膮 w ci膮gu 2 dni kalendarzowych od kontaktu ze strony Organizatora. Skan powinien zawiera膰 jedynie dane osobowe podane przez Uczestnika w konkursie a pozosta艂e dane jak numer dowodu, numer PESEL oraz zdj臋cie powinny by膰 zamazane w taki spos贸b aby uczyni膰 je nieczytelnymi. Prosimy o pozostawienie daty urodzenia w celu weryfikacji pe艂noletno艣ci. W przypadku niedostarczenia skanu, o kt贸rym mowa powy偶ej w wyznaczonym terminie, zg艂oszenie uczestnika nie zostanie wzi臋te pod uwag臋 podczas wybierania zwyci臋zc贸w.

4.9. Organizator Konkursu o艣wiadcza, i偶 nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niewydanie Nagrody w przypadku nieprawid艂owego podania danych osobowych przez Laureata, podania danych

nieprawdziwych lub niepe艂nych w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cych przekazanie Laureatowi Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator nie jest zobowi膮zany do wy艂onienia innego Laureata na to miejsce.

4.10. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowi膮zku uiszczenia podatku dochodowego od os贸b fizycznych z tytu艂u nagr贸d zwi膮zanych z Konkursem, Dry Ice Zone przyzna dodatkow膮 nagrod臋 pieni臋偶n膮 w kwocie odpowiadaj膮cej wysoko艣ci podatku obci膮偶aj膮cego zdobywc臋 tej nagrody (ubruttowienie), tj. r贸wnowarto艣膰 11,1111% warto艣ci nagrody rzeczowej, przeznaczon膮 na zap艂at臋 podatku od tej nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieni臋偶nej. Przed wydaniem takich nagr贸d Dry Ice Zone pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od os贸b fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pob贸r podatku zostanie dokonany poprzez potr膮cenie podatku z dodatkow膮 nagrod膮 pieni臋偶n膮, o kt贸rej mowa powy偶ej.

搂 4.1 Anulowanie nagr贸d

4.1.1. Je偶eli po dacie rozstrzygni臋cia Konkursu pojawi膮 si臋 okoliczno艣ci, w wyniku kt贸rego odpadnie podstawa przyznania nagr贸d (otrzymanie dowodu oszustwa w Konkursie itp.) dany Uczestnik Konkursu traci nagrod臋. Informacja o zmianie Laureata pojawi si臋 na stronie po艣wi臋conej Konkursowi. Anulowanie nagrody mo偶e nast膮pi膰 do 7 dni roboczych.

搂 5. POST臉POWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotycz膮ce sposobu prowadzenia Konkursu nale偶y kierowa膰 pod adres biuro@dryicezone.pl . Przyjmowanie reklamacji jednak nast臋puje nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 3 (trzech) dni od dnia zaistnienia stanu lub wyst膮pienia zdarzenia b臋d膮cego przyczyn膮 reklamacji.

Reklamacja zg艂oszona przez Uczestnika po up艂ywie tego terminu nie b臋dzie przez Organizatora rozpatrywana.

5.2. Do z艂o偶enia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.

5.3. W temacie wiadomo艣ci nale偶y doda膰 dopisek 鈥濺eklamacja, konkurs 鈥濩ukierek albo psikus鈥.

5.4. Reklamacja powinna zawiera膰: imi臋, nazwisko, dok艂adny adres Uczestnika oraz dok艂adny opis reklamacji.

5.5. Reklamacje b臋d膮 rozpatrywane przez Komisj臋 Konkursow膮 w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty dor臋czenia wiadomo艣ci. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wi膮偶膮ca. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przes艂ana Uczestnikowi e-mailem wys艂anym na adres podany w reklamacji.

5.6. Decyzja Komisji Konkursowej nie wy艂膮cza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszcze艅

zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

5.7. Wszelkie spory mog膮ce wynikn膮膰 w zwi膮zku z realizacj膮 konkursu b臋d膮 rozstrzygane przez s膮d w艂a艣ciwo艣ci og贸lnej.

搂 6. POSTANOWIENIA KO艃COWE

6.1. Organizator upowa偶nia Komisj臋 Konkursow膮 do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia

Uczestnik贸w z Konkursu.

6.2. Decyzje Komisji o kt贸rych mowa w ust. 6.1. powy偶ej mog膮 zapa艣膰 w szczeg贸lno艣ci w przypadku naruszenia przez Uczestnika kt贸regokolwiek z postanowie艅 Regulaminu lub podejmowania przez Uczestnika innych dzia艂a艅, kt贸re w opinii Komisji wp艂ywaj膮 lub mog膮 wp艂yn膮膰 na przebieg Konkursu, s膮 sprzeczne z dobrymi obyczajami lub wp艂ywaj膮 lub mog膮 wp艂yn膮膰 niekorzystanie na wizerunek Organizatora, a tak偶e naruszaj膮 lub mog膮 naruszy膰 interesy lub prawa innych Uczestnik贸w Konkursu.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie trakcie trwania konkursu bez podawania przyczyny, jak r贸wnie偶 przerwania lub przed艂u偶enia Konkursu.